Tugi
Hakkan küünetehnikuks!

Hakkan küünetehnikuks!

Olenemata sellest, et küünetehnikuid on Eestis erinevate koolitajate poolt juba paarkümmend aastat koolitatud, valitseb nii koolitajate kui koolitatavate seas jätkuvalt suur teadmatus ning kohati paanika nimetatud kutsealal. Aegade jooksul on olnud erinevaid arvamusavaldusi tunnistuste või diplomite võrdluses, koolitajate pädevuses ja koolituse lõpetanute oskuste hindamisel. Põhiliselt elavad need teemad oma elu erinevates erialafoorumites, kuid nende sisu on teinud murelikuks ja andnud põhjust, et teemas selgitusi jagada.

Kuna ka tegutsevad koolitajad pole tihti endale selgeks teinud, mida täpsemalt tähendab „küünetehniku koolitus“, on üsna levinud arusaam, et pärast geelküünte tehnoloogia (kõige populaarsem tehnoloogia) omandamist ollakse küünetehnik, teadmata, et geelitehnoloogia on vaid osake küünetehniku oskustest.

Olgu alustuseks kohe öeldud, et tänasel päeval ei saa ükski koolitaja anda küünetehniku kutset ning meie koolitajate poolt välja antud tunnistustest ei ole ükski juriidiliselt tugevam ega nõrgem. Vahe on vaid selles, et mõned koolitajad on taotlenud endale koolitusloa, näiteks Mereneid Koolituskeskus töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa nr. 6392HTM alusel, mis annab õpilastele võimaluse saada koolitusele makstud summast tulumaksutagastust.

Edasine sõltub koolitajate poolt pakutud koolituse sisust, kuidas keegi oma koolituse on üles ehitanud ja mida oma koolitamise juures tähtsamaks pidanud. Koolitajateks võivad olla küünetehnikud, maaletoojad, koolituskeskused, erakoolid jne. Koolitused erinevad oma pikkuse ja loomulikult hinna poolest. Mõned koolitused kestavad 2 päeva, kus tehakse läbi näiteks paigaldus ja hooldus, teises jälle õpitakse 3 kuud, kus rohkem tähelepanu on pööratud teooriale ning kõrvalainetele ja vähem võimalust praktikaks.

Kutsestandard

Küünetehnikuna tegutsemiseks on vajalikud teatud oskused, teadmised, isikuomadused ning töökogemus.

Turul valitsevat segadust aitaks leevendada teadmine, et juba 2003 aastast on küünetehnikutel olemas kutsestandard, mille esimene variant on kehtetuks tunnistatud ja hiljuti (08.05.2014) uus kutsestandard vastu võetud. Mereneid Koolituskeskus on alates 2010 aastast koolitanud õppekava järgi, mis on koostatud vastavalt kehtivale kutsestandardile.

Koolitajatele peaks kutsestandard olema abimaterjal oma õppekavade ja –programmide koostamisel. Kutsestandard annab võimaluse õpetada ja arendada just neid teadmisi ja oskusi, mida tööturul vajatakse ning mis võimaldavad õpilasel jõuda positiivse tulemuseni kutseeksamil.
Kutsestandardi järgi on küünetehnikutel 3. taseme kutseõpe, mis on põhiharidusnõudeta ehk õppida võivad ka need soovijad, kes pole lõpetanud põhikooli, aga on vähemalt 17. aastased.

Kutse omandamise erinevad võimalused

Tegelikkuses on kutse omandamiseks veel peale levinud koolituse palju erinevaid vorme. Oleme harjunud, et õppimine toimub õppeklassides. Täiesti uus ja kaasaegne võimalus on ammu unustatud vana, õppida õpipoisiõppes, kus õppimime toimib põhiliselt töökohas. Alates 2015 aastast suurenevad Eestis õpipoisiõppe ehk töökohapõhise õppe võimalused. Töötamine toimub meistri käe all, kus praktiline töö ja teooria vahelduvad, seega on võimalik koheselt õpitut ka kinnistada. Õppe läbides saavad ka õpipoisi õppel olevad isikud sooritada kutseeksami, nagu kõik teisedki.

Õpipoisi õppevorm on palju individuaalsem ja mõeldud eelkõige neile, kes soovivad kutset omandada lühema ajaga, keskendudes pigem praktilistele oskustele. Mereneid Koolituskeskus on seda õppevormi juba aastaid rakendanud ning nimetanud individuaalõppeks, mis sisuliselt on sama, sest rõhk on õpetaja pühendumisel õpilase individuaalsele õpetamisele.

Tähtis on teada, et erinevate õppimisvormide kohustuslik osa on PRAKTIKA, mille käigus rakendatakse omandatud teadmisi ja oskusi reaalses töösituatsioonis.

Just seetõttu on Mereneid Koolituskeskus loonud võimaluse tulla PRAKTIKAPÄEVALE, kus õpilane saab kindlustunnet töötades juhendaja kõrval, samuti on võimalus töös tekkivatele küsimustele vastuseid saada, et enesekindlana tööturule minna. Võtame praktikapäevale vastu kõiki algajaid ja mistahes koolituse läbijaid.

Kokkuvõtteks, õppida võib igal pool, aga koolitusasutust valides pea silmas:

  • mida makstud raha eest saate, kui palju on sees õppepäevi, kui suured on grupid jne.
  • kas õppima asumisel sõlmitakse õppima asumise kohta leping
  • kas on kehtiv koolitusluba, mis annab võimaluse saada tagasi koolituselt tulumaksu
  • tutvu õppekavaga ja selle koostamise alustega
  • tutvu koolitaja Cvga.

Kutseeksam/kutsetunnistus

Kutsetunnistus teeb sinust väga hinnatud iluteenindaja!

Kutsetuunistus korrastab kutsealast tegevust tööturul. Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik. Vähemalt seni, kuni õigusaktiga ei ole nõutud töötamiseks kutsetunnistuse olemasolu. Siiski tasub selle omandamise peale mõelda, sest kutsetunnistus aitab:

  • tõendada, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised - tööandja ei pea seda enam üle kontrollima,
  • suurendada läbilöögivõimet tööturul,
  • saada selgust olemasolevate ja puuduvate oskuste vahel,
  • planeerida oma karjääri ja arengut,
  • hinnata ja valida sobivaid koolitusi.

Kutseeksameid viib läbi kutset andev organ, kes hindamise tulemusena otsustab, kas on olemas vajalik kompetentsus, mille tase on määratud kutsestandardis. Arvesse võetakse ka läbitud koolitusi ning eeskujulikku tegutsemist kutsealal. Komisjoni positiivse otsuse järel väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Mereneid koolituskeskus on oma koolituse üles ehitanud nii, et kui õpilane läbib õppekava järgselt kõik vajalikud moodulid, on ta saanud ettevalmistuse kutseeksamiks.

Tutvu Mereneid Koolituskeskusega

Kasutatud allikad: www.innove.ee; www.kutsekoda.ee