Tugi
Küünetehnik tase 3 või tase 4

Küünetehnik tase 3 või tase 4

Kuigi meil on turul palju küünetehnikute koolitajaid, ei saa ükski koolitaja anda õppijale küünetehniku kutset. Koolitused on kõik väga erineva sisuga ja tihti ka paber, mida koolitaja peale koolituse lõppu väljastab, ei vasta kehtivatele seadustele.

Mis on kutsestandard?

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandard on aluseks vastavate tasemeõppe ja täiendkoolituste õppekavade koostamisel (koolitusettevõtetele) ja tööandjatele abiks ametite kirjeldamisel, ametijuhendite koostamisel, kutsenõuete määramisel, töötajate värbamisel ja koolitusvajaduste välja selgitamisel. Kutsestandard on dokument, mis aitab üheselt aru saada vastava kutse olemusest.

Mis on kutsetunnistus?

Kutsetunnistus on dokument, mis kinnitab kutseoskused. Kutsetunnistuse olemasolul saame väita, et omame vastavat kutset, mis tõendab, et sul on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Kutsetunnistuse omamine korrastab kutsealast tegevust, määratleb hinnatud iluteenindajana ja annab konkurentsieelise tööturul. Loomulikult ka garantii töö kvaliteedi osas klientidele.

Töömaailmast tulnutele kehtib kutsetunnistus 5 aastat, pärast mida on võimalus oma oskusi uuesti tõendada.

Mis on kutseeksam?

Salong Mereneid OÜ on saanud õiguse olla kutse andja ja korraldada kutseeksameid. Kutse andja poolt on kokku pandud kutsekomisjon, kelle ülesandeks on kutseeksamite ettevalmistamine, korraldamine ja läbiviimine. Kutsekomisjon määrb igaks kutseeksamiks hindamiskomisjoni, kelle hindamise tulemusena selgub, kas taotlejal on olemas vajalik kompetents, mille tase on määratud kutsestandardis.

Küünetehnikutel on võimalus sooritada kutseeksam tase 3 või tase 4. Enne taseme valimist tutvu kindlasti lähemalt kutsestandardiga, et millisele standardile vastavad oskused ja milline tase kutseeksamil valida.

Suurim erinevus eelnevalt toimunud kutseeksamitega on see, et nüüd on küünetehnikul võimalus valida, millisele tehnoloogiale ta soovib spetsialiseeruda. Näiteks võib valida ainult geelitehnoloogia või hoopis kõik kolm tehnoloogiat. Vastavalt valitud tehnoloogiatele toimub oskuste ettenäitamine kutseeksami praktilises osas.

Teise suure uuendusena on nüüd küünetehnikutel võimalus tõendada valitavaid kompetentse, näiteks saavad küünetehnikud valida ka pediküüri oskuste tõendamise.

Kutseeksam on kahes osas, teooria osa, kus õpilastel tuleb täita valikvastustega test, milleks on aega 30 min ning seejärel toimub praktiline osa, kus õpilased tõendavad praktilisi oskusi, aega on 2,5 tundi.

Mille poolest erinevad tase 3 ja tase 4?

Küünetehnik, tase 3:

Tase 3 on põhiharidusnõudeta ehk eksamile võivad tulla ka need, kes pole lõpetanud põhikooli, aga on vähemalt 17 aastased.

Küünetehnik, tase 3 töötab üldjuhul muutumatus olukorras vastavalt juhistele.

Valitavad kompetentsid:

  • Küünte hooldamine/katmine geellakiga
  • Pediküür

Küünetehnik, tase 4:

Tase 4 eeldab põhikooli lõputunnistust. Küünetehnik, tase 4 töötab muutuvas olukorras ja töö eeldab pidevat suhtlemist klientidega. Ta juhendab ja korraldab teiste küünetehnikute tööd.

Oskused on laiemad, näiteks maniküüri osas on kohustuslik geellakkimise oskus. Vajalik on elektriviili kasutamise oskus ja küünte kaunistamise oskus.

Valitavad kompetentsid:

  • Juhendamine ja juhtimine
  • Pediküür

Kutseharidusstandard ütleb, et neljanda taseme esmaõppes õpingute alustamise tingimus on põhihariduse olemasolu. Kutsekeskharidusõppes võivad õpinguid alustada ka vähemalt 22-aastased põhihariduseta isikud, kellel on põhiharidusele vastavad kompetentsid.