Tugi

Teoreetilised ja sissejuhatavad üldteadmised

(14 ak tundi) 4 tundi kontaktõpe (KÕ) + 10 tundi iseseisevõpe (IÕ)

85€

Teooriamaterjali koostamisel on aluseks võetud kutsestandard „Küünetehnik, tase 3“, milles kirjeldatakse küünetehniku töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kompetentsusnõudeid. Täiendavalt sisaldab materjal veel teemasid, mida peame vajalikuks omandada enne praktiliste oskuste juurde asumist.

Teooria annab ülevaate, et milliste seadustega tuleb edaspidi iluteenindajal oma töös arvestada, see osa teooriast ei eelda täielikku pähe õppimist vaid arusaamist, et nõuded on välja töötatud nii küünetehniku enda kui ka kliendi heaolu huvides. Meeldiva ja ohutu töökeskkonna loomiseks iluteenindajale ning ohutuks teenuse osutamiseks kliendile.

Teooria teise osa peatükkides peatume teemadel, mida iga küünetehnik peab unepealt teadma. Need teadmised on üliolulised enne praktilise tööjuurde asumist. Nendest mittekinnipidamine võib olla katastrofaalsete tagajärgedega nii kliendile kui ka küünetehnikutele endile. Näiteks mujal maailmas on hakatud juba nõudma iluteenindajatelt vastutuskindlustust (Nail Technicians Liability Insurance), sest põhjuseks on klientide esitatud kohtuhagid tekitatud kahjustuste või siis ülekantud nakkuste eest. Ükski kohtuotsus ei korva püsivat tervisekahjustust või ülekantud HIV- või hepatiidiviirust.

Ülevaade teooria teemadest:

 • SALONG MERENEID TUTVUSTUS
 • TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED
 • TERVISEKAITSENÕUDED JA TÖÖKESKONNA OHUTUSE ALUSED
 • RGONOOMIKA
 • NAKKUSOHTLIKKUS ILUSALONGIS JA HÜGIEENIREEGLID
 • ILUTEENINDAJA HÜGIEEN JA VÄLIMUS
 • KLIENDITEENINDUS JA KLIENDISUHTLUS
 • NAHK JA KÜÜNED
 • NAHAHAIGUSED
 • ERIALAKEEMIA
 • Lisamaterjal: Kutsestandardid: Küünetehnik, tase 3 ja Küünetehnik, tase 4; Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele; Ilu- ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsioon; Desinfektsiooniplaan.

Selleks, et õpitu paremini meelde jääks, oleme teinud iga peatüki juurde kordamisküsimused. Küsimused on abistavad ja aitavad meelde tuletada, mille üle antud peatükis arutakse. Teooria omandamine käib paralleelselt praktikaga. Praktika käigus on võimalik esitada koolitajale teooria paremaks mõistmiseks veel täpsustavaid küsimusi või kokkuleppel koolitajaga paluda teemade üle vaatamiseks eraldi konsultatsiooni.

Moodul lõppeb kontrolltööga (kirjalik test) teooriamaterjali kohta, kus on 20 küsimust. Testi sooritamiseks on vajalik vähemalt 70% testis õigesti vastata.

Õpiväljundid, kus koolituse läbinu:

 • Teab Salong Mereneid OÜ ajalugu, koolituse ja kutseeksami korraldust ning kutsetunnistuse tähtsust.
 • Teab erinevaid töötamise vorme ning teenuste pakkumisel Tarbijakaitseseadusest tulenevaid nõudeid.
 • Teab ilu- ja isikuteenuste osutamisele kehtestatud tervisekaitsenõudeid, oskab järgida töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ja tunneb isikukaitsevahendeid.
 • Teab ilusalongis nakkushaiguste põhjustajaid ja levikut ning leviku vältimise peamisi meetodeid.
 • Tunneb nii sõnalisi- kui mittesõnalisi kommunikatsioonireegleid, teab põhilisi käitumisreegleid nii tavakliendi kui erivajadusega kliendi teenindamisel.
 • Tunneb nahaehitust ja küüneanatoomiat ning olulisemaid küüntel esinevaid probleeme/haigusi.
 • Tunneb enamlevinud nahahaiguseid.
 • Oskab ohutult töötada keemiliste ainetega, teab erialast terminoloogiat.